GO-free.me adventi naptár AJÁNDÉK KUPON online PROMÓCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI:

I. Promócióban való részvétel feltételei

  1. A promóció tárgya: Az ajándék kupon

Minden egyes, a GO-free.me e.U (székhelye: 1020, Bécs, Rabensburgerstrasse 17/39)

(GO-free.me) online promóciója keretében, a http://go-free.me internetes oldalon közzétett GO-free.me adventi naptár AJÁNDÉK KUPON online promóció részvételi feltételei 3. pontjában felsorolt cégek, vállalkozók és magánszemélyek által felajánlott ajándék kuponok.

  1. A promóció időtartama: 2017.12.01. – 2017.12.24, a kuponok érvényessége: a kuponok rendszerint 2018. 02.31-ig válthatók be, kivéve bizonyos kuponok, ahol a szolgáltató, vállalkozó más dátumot határoz meg, ez a dátum az adott blogbejegyzésben fel van tüntetve.
  2. A promócióban részt vevő cégek, vállalkozók, magánszemélyek listája:
GO-free.me e.U Gyulai Júlia Boateng Sheila
Tóth Erzsébet Fanni Ágoston Mónika Szegner Magdolna
Dr. Gulácsi Bernadett Szűcs Emese Ferenc Mónika
Bánki Szilvia Varga Nóra Fodor Àdám
Bábiczki Boglárka Bodor Màrti Judit Kotauczek
Boros Àgnes Martin Mária Hernádi Melitta
Kún Zsófia Freedom Experience Vienna Marketing Group

Tar Andrea

Gyulai Orsolya Lean In Femspace

Az advent naptár promócióban résztvevők a kuponokat emailben, a nevük és email címük megadásával kapják meg. A kupon csak egyszer, egyetlen alkalommal használható fel. A kuponokat nem lehet átruházni és nem lehet pénzre beváltani.

II. Egyéb rendelkezések

  1. A GO-free.me fenntartja a jogot, hogy a jelen promóciót bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt.
  2. A fenti 1. pontban meghatározott vis maior eseményen túl GO-free.me , mint szervező fenntartja a jogot, hogy egyéb előre nem látható okok miatt a jelen promóciót megváltoztassa vagy visszavonja.
  3. A GO-free.me, mint szervező nem tehető felelőssé a felajánlott promóciós ajándékok minőségéért, az ajándékok átvétele, a szolgáltatások és a termékek felhasználása és átvétele a mindenkori, az ajándék kupont felajánló cég, vállalkozó, magánszemély felelősége.
  4. A fentiek mellett GO-free.me-t nem terheli felelősség a jelen részvételi feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Vásárló, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését harmadik személyek követelését. A GO-free.me Vásárló irányában a jelen részvételi feltételekkel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladja meg a Vásárló által a Termékért fizetett összeget.
  5. Jelen részvételi feltételekre az osztrák jogszabályok az irányadók és a promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan az osztrák bíróságok joghatósága alá tartoznak.
  6. Amennyiben a jelen részvételi feltételek bármely rendelkezése az osztrák jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen részvételi feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen részvételi feltételektől. A Vásárló és a GO-free.me minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

Kelt: 2017.11.16.